Hoppa till huvudinnehåll

Bakgrund och skäl för SSBP

Ett av de största problemen att bemöta i Somalia är de höga arbetslöshetsnivåerna, särskilt för unga och kvinnor. Privatsektorn utgör en fantastisk möjlighet när det gäller att bidra till utvecklingen i landet genom att skapa arbetstillfällen som påverkar försörjningsmöjligheterna för lokalbefolkningen positivt.

Konstruktionsarbetare

Foto: Agnes Nygren

Somalia har drabbats hårt av det långvariga inbördeskriget, i över två årtionden, vilket gav utrymme till olagliga verksamheter och för terrorismen att växa i landet. Enligt Världsbanken och Internationella arbetsorganisationen har Somalia en av de lägsta inkomstnivåerna bland världens länder (inkomst per capita på 226 USD), där cirka 65 procent av ungdomarna och cirka 74 procent av kvinnorna är arbetslösa. Trots landets sårbarhet och de utmaningar de står inför är Somalia ett land med stor potential för förbättring när det gäller ekonomisk och social utveckling.

I Somalia spelar den privata sektorn en stor roll i att just skapa jobb och försörjningsmöjligheter. Frånvaron av kontrollerande, styrande och övergripande organ har lett till att den privata sektorn har utvecklats i snabb takt och fungerat förhållandevis väl trots säkerhetsläget och avsaknaden av infrastruktur. Stimuleringen av aktörer från den privata sektorn som arbetar ur ett människorättsperspektiv fortsätter att vara av avgörande betydelse för att möjliggöra vidareutveckling av en starkare och mer inkluderande ekonomi som förutom arbetstillfällen också kan bidra till återuppbyggandet av landet.

Penningförsändelser, även känt som remitteringar, från den svensk-somaliska diasporan utgör en viktig del i många somaliers försörjningsmöjligheter. Logiken bakom utformandet av detta program är att dessa penningförsändelser har potential att användas mer katalytiskt och därmed bidra till ökade investeringar och fler arbetstillfällen i Somalia om de kan vävas samman med hållbara och innovativa affärslösningar.

Brist på finansiering och svag teknisk affärshantering har identifierats som trösklar som förklarar varför den somaliska diasporan ännu inte har gått igenom fler investeringar och/eller utvecklat fler företag i Somalia. Trots att det finns flera olika challenge fund som fokuserar på Somalia, har de ofta varit utom räckhåll för många personer inom diasporan på grund av den stora summa medfinansiering som krävs och därtill hörande risker. Det finns för närvarande en brist på möjligheter för mindre företag med begränsade finansiella resurser att få tillgång till ekonomiskt och tekniskt stöd. SSBPs finansieringskomponent, i kombination med den kapacitetsstärkande modulen, syftar till att överbygga denna klyfta