Hoppa till huvudinnehåll

Att vara en del av SSBP

Som en del av programmet får du tillgång till en serie utbildningstillfällen som erbjuds både i Sverige och Somalia. Några av dessa är obligatoriska och vissa är valfria.

Kapacitetsutveckling 

Som en introduktion till programmet ska alla deltagare delta i en tredagars utbildning i internationella handelsregler och affärsutveckling; utbildningen är obligatorisk för alla SSBP-deltagare. Utbildningen syftar till att stärka företagen innan de deltar i programmet och för att ta ansvar utifrån ett utvecklingsperspektiv, öka medvetenheten hos programdeltagarna om hur deras affärsverksamhet påverkar utveckling, sysselsättning, jämställdhet, miljö, fred och säkerhet i Somalia och hur de kan arbeta för att skapa positiva synergieffekter i arbetet att återuppbygga det somaliska samhället.

Affärsrådgivning (mentorskap) 

Alla företagare som godkänts för att delta i SSBP Modul 1 och fått finansiering tilldelas en mentor. Programmets mentorer arbetar som internationella exportrådgivare på Business Sweden och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med små och medelstora företag med exportambitioner. Varje deltagare i kommer att ha fyra möten med sin mentor under en tremånadersperiod. Exempel på teman som kan behandlas vid dessa möten är: prisstrategier, konkurrensanalys, distributionsstrategier, utarbeta en plan för distributörssökning, förberedelse av marknadsföringskampanj, process för att skala upp och söka vidarefinansiering. För att få maximal effekt av mentorskapet, krävs det att deltagarna arbetar på sin exportstrategi mellan mötena. Mentorskapssessioner kan erbjudas i hela landet på Business Sweden's regionala kontor, men vid behov kan mötena även erbjudas via Skype.

Kurser i Somalia 

SSBP erbjuder utbildningar i Somalia för modul 2-företag, både för deltagarna men också för deras anställda. Syftet med utbildningen är att stärka företaget för att uppnå finansiell stabilitet programperioden. Utbildningar kommer att ske för ekonomistyrning och bokföringssystem, personalhantering och marknadsföring, som utförs av ett somaliskt konsultföretag. Utöver utbildningen kommer konsulterna att göra uppföljningsbesök hos varje företag för att på plats tillsammans se över hur kunskapen från utbildningarna kan anpassas till det egna företaget. Dessutom är dessa utbildningar ett krav för att Modul 2-företag ska ha möjlighet att ansöka om ytterligare finansiering (Modul 3) inom programmet. Denna tilläggsfinansiering liknar Modul 2 men med en kortare implementeringsperiod på 6 månader. Modul 3 beviljas beroende på företagets prestationer och uppfyllande av programkrav under Modul 2.

SSBP steg för steg

En översikt över de olika stadierna av din ansökan och programmet.

Ansökan görs online för både Modul 1 och 2 där ansökningsblanketter och bilagor laddas upp. Se här för exakta datum och mer information.

Information förtydligas genom dialog mellan SSBP och den sökande. Forum Syd genomför due diligence på plats i Somalia.

Ansökningar har nu blivit utvärderade av SSBP och ett beslut har fattats av Forum Syd.

Alla accepterade sökande deltar i en tredagarsutbildning i Stockholm, så kallad Capacity Development Facility (CDF). Efter genomförd utbildning och komplettering av ytterligare uppgifter skrivs kontrakt.

Första utbetalningen äger rum och bidragsmottagare från Modul 1 startar sin genomförbarhetsstudie och Modul 2-deltagare börjar omvandla sin affärsidé till ett operativt företag.

Deltagarna fortsätter med genomförandet enligt aktivitetsplanen, Modul 1-företag möter sin affärsrådgivare 4 gånger under programperioden. Modul 2-företag implementerar enligt sin verksamhetsplan och skickar in en lägesrapport varannan månad till Forum Syd. Modul 2-företag får ytterligare medel enligt uppfyllande av aktivitetsplan.

Modul 1-företag avslutar sin genomförbarhetsstudie och skriver både en slutrapport (inklusive en berättande rapport och en finansiell rapport) och en affärsplan.

Modul 2-företag avslutar sin implementering efter ett år och lämnar in en slutrapport. Vid det fall då alla milstolpar har uppnåtts och företaget uppfyller alla kriterier för modul 2 kan företaget ansöka om ytterligare finansiering, det här är en stängd ansökan.