Hoppa till huvudinnehåll

FAQ

Hitta svar på de vanligaste ställda frågorna nedan.

Alla typer av företag kan söka till programmet. I Sverige godkänns följande som företag, i enlighet med skatteverket: enskild näringsverksamhet, handelsbolag, aktiebolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar. Om företaget är registrerat i annat land ska företagsformen vara registrerad på motsvarande sätt hos relevant myndighet. SSBP är inte öppet för ideella organisationer.

SSBP är öppet för alla registrerade företag som har ett intresse av att investera i Somalia eller som redan har en etablerad verksamhet i landet. Alla företag som söker till SSBP måste verifiera att de är officiellt registrerade genom att skicka in ett registreringsbevis som bilaga vid ansökningstillfället. Vänligen observera att all obligatorisk utbildning och rådgivning kommer ske i Sverige och att företagarna själva bekostar sitt deltagande, antingen med egna medel eller med finansieringsstödet. SSBP är inte öppet för ideella organisationer och oregistrerade företag.

Av juridiska skäl kan Forum Syd endast ingå avtal med officiellt registrerade företag. Oavsett vilket land eller region som företaget verkar i är det upp till det sökande företaget att styrka att de är officiellt registrerat hos relevant myndighet. Business Sweden och Forum Syd kommer att granska registreringsbevis som skickas med ansökan noga och göra uppföljningar hos de lokala myndigheterna.

SSBP är öppet för alla registrerade företag, oavsett nationalitet, som har ett intresse av att investera i Somalia eller som redan har en etablerad verksamhet i landet. Det är däremot ett krav att medverka i de obligatoriska aktiviteterna, som utbildningsprogrammet, vilka äger rum i Stockholm. Sökande med endast somaliskt pass kommer därför inte beaktas på grund av restriktioner i Sveriges migrationspolicy.

Oavsett nationalitet och företagsform kommer såväl företagets kapacitet som idéns affärsmässighet utvärderas i konkurrens med andra ansökande företag utifrån programmets kriterier. Ett av bedömningskriterierna är kunskap om och erfarenhet av att verka i Somalia. Företag som har erfarenhet av att bedriva framgångsrika verksamheter i Somalia, och med det en grundläggande affärskulturell förståelse och kontaktnät i landet, bedöms därför ha större möjligheter att lyckas. Detta är dock endast ett utav flera kriterier.

SSBP refererar till EUs definition på SMEs från 2005: ”Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av fristående företag, och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som

  • sysselsätter färre än 250 personer och
  • vars årsomsättning inte överstiger 50

Programmet har designats för att pågå under 3 år (2016-2019). För tillfället finns ingen information om när nästa ansökningstillfälle kommer äga rum. 

Företag som är vilande kan söka till modul 1 men för att utbetalning ska kunna ske måste förtaget aktiveras. För modul 2 krävs att företaget är aktivt vid ansökningstillfället och ska redovisa ett resultat under föregående verksamhetsår som en bilaga i ansökan om företaget inte deltagit i modul 1.

SSBP är öppet för alla behöriga företagare som vill investera i Somalia. Att erbjuda möjligheten att ansöka på somaliska och samtidigt inte på andra språk, så som spanska, tyska, ryska osv. vore diskriminerande. I dagsläget har varken Forum Syd eller Business Sweden kapacitet att ta emot ansökningar på valfritt språk. Därmed tas endast ansökningar på engelska och svenska emot.

Ett sökande företag kan inte:

  • Få en ansökan till modul 1 och modul 2 godkänd vid samma ansökningstillfälle.
  • Delta med samma affärsidé i samma modul mer än en gång under hela programperioden.

Alla företag vars ansökningar inte har blivit vid ett ansökningstillfälle är välkomna att ansöka igen under ett senare ansökningstillfälle. För att stärka sina chanser att få ansökan godkänd vid det andra tillfället uppmanas de sökande företagen att utforma sin ansökan i god tid innan ansökningsfönstret stängs samt att se till att ansökan uppfyller såväl de formella som urvals- och tilldelningskriterierna.

När ansökningstiden löpt ut kommer Business Sweden utvärdera ansökningarna och göra ett första urval (en så kallad shortlisting). Därefter utvärderar Forum Syd de nominerade ansökningarna utifrån deras relevans och värdeskapande för den somaliska kontexten. Ett andra urval presenteras sedan till SSBPs beslutskommitté  som tar det slutgiltiga beslutet. Utvärderingsprocessen tar cirka 4 månader.